Etika, Filozofia

Antická filosofie – Kosmologická filozofie – Míléťané

Antická filosofie Kosmologická filozofie Míléťané– filosofická škola, která se zabývala problémem prapočátku světa, hledají pralátku – sjednocující prvek (arché), ze které svět vzešel– název podle města Milétos, kde škola vznikla– pralátka – konkrétní nebo...

Filozofie – obecně

Filozofieje řeckého původu (filein = milovat, sofia = moudrost  milovat moudrost). Moudrost je vždy více než vědomost.Filozofie se zabývá – učí klást otázky a vybízí k hledání odpovědí. Těžší je formulovat otázku –...

TEOLOGIE, PRÁVO, FILOZOFIE

TEOLOGIE – nauka o bohu a náboženství PRÁVO – soubor norem vdaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závazné, jejich dodržování je vynucováno státní autoritou FILOZOFIE – soustava kritického uvažování o problémech bytí,...

PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ETIKA, LOGIKA

PSYCHOLOGIE – Psychologie je věda, která zkoumá duševno člověka a objevuje zákony, kterými se řídí duševní jevy. Jako samostatná věda vznikla v 19. stol. Jedním z nejvýraznějších psychologů byl Moravan židovského původu Sigmund Freud....

POLITOLOGIE, EKONOMIE

POLITOLOGIEvěda zabývající se politikou, jejím předmětem je moc, zabývá se fungováním státu, pol. ideologiemi, stranami, systémy a institucemi a pol. chováním. Jako samostatná věda vzniká v 19. – 20. století v USA, u nás...

Věda, vztah filosofie a vědy

1. Věda, vztah filosofie a vědy Věda je systém objektivně pravdivých poznatků o určitém předmětu, které byly dosaženy určitými metodami. Její zárodky jsou už v pravěku – Sumer, Indie, Čína, na jejich poznatky navázali...

Moderná filozofia 20.stor.

Fenomenológia Hussel Fil. Existencie, Existencionalizmus- Jasper , Heideger , Sartre Fil. Antropológia Scheller , Lessner , Gehler Hermeneutika Gadamer Pragmatizmus Pierce , James Marxizmus V.I.Lenin Náboženská fil. Štrukturalizmus Analitická fil. a fil. vedy Russel...