Etika, Filozofia

Novoveká filozofia

Renesančná filozofia Fil. zmyslu slova Kuzánsky ,.Fikino , Bruno Novoveká prírodoveda Koperník , G.Galilei Náboženstvo – členenie M.Luther , J.Kalvin Morálka a etika Štát a právo Nicolo Machavelli , CampanellaKlasická filozofia Zakladanie novivekej fil....

Rozdelenie filozofie podľa období a smerov.

Antická filozofiaRanná Grécka filozofia začiatok filozofie Pytagoras Sofisti SokratésKlasické obdobie Sokratés Platón AristotelesPoklasické obdobie Stoici M.Aurélius Epikurejci Epikuros Skeptici Pyrrihon z Elidy Novoplatónci Platinos Stredoveká filozofiaPatristika Terttuliamus, OriginesAurelius Augustinus – otec filozofickej koncepcie dejínCholastika...

22.Hermeneutika

Je to filozofický smer z mitologie. HERMES – posol bohov. Univerzálna teoria výkladu . Hovorí o základných problémoch ľudského bytia, vzťahu medzi ľuďmi, vzťah človeka k sebe samému a ku svetu. Je to umenie...

Postmodernizmus ukazuje paradoxnú situácie :

čím dokonalejšie je vedecké poznanie tým viac sa vzďaľuje od súčasného človeka, tým hlbšie gnozeologické vákuum medzi človekom a vedou vzniká.. Predstavitelia : Michael FOUCALT – francúzsky filozof (otázka manipulácii s jednotlivcom – skúma...

Základné požiadavky sú

Fenomenologická redukcia – zdržanie sa akýchkoľvek súdov vzťahujúcich sa na objektívnu realitu Transsendentálna redukcia. – skúmenie samotného subjektu poznania ako čistého vedomia. Fil .o čistých podstatách. Stala sa základom existencionalizmu. 21.Wittgenstein – Ludvig ,...

Fil. jestvovania

iracionalistický smer buržoáznej fil.Vznik po 1. svet. vojne v Nem. a počas 2. svet. vojny vo Franc. Ako pokus o založenie nového svetonázoru zodpovedajúceho nárokom buržoáznej inteligencie. Rozlišuje sa – náboženský exist. – Marcel...

Nietszche

– Fridrich 1844-1900, nem. idealistický filozof , vôľa k moci. 4lovek a svet nie je nič iné , ako vôľa a moc.Jeho fil. sa sformovala v období , keď kapitalizmus vstúpil do imperialistického štádia,...

Fragmatizmus

Fil.antropológia – po 2.svet. vojne v Nemecku , je to človek , smer a učenie. V strede učenia je človek. Hľadanie zmyslu života . Vznik vedomia , možnosť výberu voľby a zodpovednosti.Kladenie si otázok...

Schelling

– friedrich Wilhelm Jozeph 1775-1854 , nemecký filozof , idealista , uviedol do ponímania ídeu vývinu . Spojil subjektívny idealizmus s objektívnym .Dielo Systém transcendentálneho idealizmu , fil. zjavenia. 17.Pozitivizmus – smer vznikol v...

Marxizmus

– filozofia spoločnosti. Vznikol v 40tych rokoch 19 stor. ako oslobodzovací boj robotníckej triedy . Bola to teória boja za socializmus a komunizmus . Bol to prevrat vo filozofii a spoločnosti. Bola to revolučná...