Etika, Filozofia

Gnozeológia – teória poznania

je to časť filozofie , ktorá skúma vzťah subjektu a objektu v procese poznávacej činnosti, vzťah poznania k skutočnosti , možnosť poznania sveta človekom. 15.Kant – Immanuel 1724 – 1804 ,nem. filozof, zakladateľ nemeckého...

Etika a predstava o štáte

Etika je jedna z najstarších teoretických disciplín , jej predmetom skúmania je morálka. Je to praktická veda o tom ako treba postupovať namiesto teoretického poznania o tom , čo existuje. Vznikla spolu so vznikom...

Anglické osv.

– západná európa, súviseli s priebehom proti feudálnych revolúcii.Predstavitelia Johna Tolanda 1670-1722- uznával včenosť a nestvoriteľnosť hmoty, pohyb pokladá za jej imanentnú vlastnosť, no zároveň rešpektuje ideu Boha. Francúzske osv. – Franc. odv ....

Rozdelenie monád :

a) temné monády – obmedzené schopnosti vnímania, kameň a podb) hmlisté monády – vnímanie ale len hmlisté , rastliny a živočíchyc) jasné monády – ľudské bytosti vnímajúce reáld) absolútna monáda – BOH, existencia Boha...

12.Spinóza

12.Spinóza – Baruch (Benedikt ) 1632-1677Holandský materialistický fil. žid narodený v Amsterdame, pokračovateľ René Decartesa, je teda racionalista, vo veku 24 rokov ho vyhnali z rodiny pre jeho názory– substancia – existuje svet ako...

René Decartes– 1596-1650

René Decartes– 1596-1650 francúzsky filozof, matematik, fyzik, fyziológ. zakladateľ racionalizmu, podľa neho skúsenosť môže klamať, o čo sa môžeme oprieť je rozum– metóda správneho poznania má podľa neho 4 pravidlá:1.Pravdivé je to tvrdenie, ktoré...

11.Francis Bacon

11.Francis Bacon ,anglický fil. 1561-1626 zakladateľ materializmu a novodobej experimentálnej vedy. Cieľom poznania podľa neho je schopnosť vedy zvyšovať moc človeka nad prírodou a predpoklad že tento cieľ môže dosiahnuť iba veda, ktorá postihuje...

Renesancia

Renesancia – formovanie a rozvoj v 15 až 16 st.n.l.základom ostáva scholastika , no len do formovania humanizmu. najvýznamnejšie výsledky prírodovedeckého smeru renesančnej fil. sú: metódy experimentálno-matematického skúmania prírody , fil. zovšeobecnenie v dielach...

8.Patristika

8.Patristika – kresťanská filozofia 1.-8.storočia APOLOGETIKA „Otcov cirkvi“, ktorý obhajovali dogmy kresťanského náboženstva proti bohatstvu, tvrdili, že náboženská viera je nezlučiteľná s antickou filozofiou Augustín sv. 354-430 n.l. – biskup v Hippone, kresťanský teolog...

EPIKUROS – 341-270 p.n.l.

EPIKUROS – 341-270 p.n.l atómzakladateľ školy „Epikurova záhrada“Epikuros dáva atómom odchýlky – slobodné ľudské konanieEpikurova etika je budovaná na naturalistickom a indvividualistickom základe, z najvyššie dobro pokladal blaženosť Skeptici – zakladateľ smeru bol PYRHHON...