Etika, Filozofia

Zaoberal sa tiež logikou.

Vo filozofii rozlišoval : a) teoretickú časť – o bytí, jeho častiach, príčinach a princípoch b) praktickú časť – o ľudskej činnosti c) poetická časť – o tvorbePredmetom jeho vedy je všeobecno – to...

Platón 428-374 p. n.l

Platón 428-374 p. n.l – staroveký grécky filozof, Sokratov žiak– zakladateľ objektívneho idealizmu, Autor vyše 30 filozofických dialógov,obhajovalidealistický svetonázor a aktívne bojoval proti materialistickým učeniam, na objasnenie bytia rozvíjal teoriu o existencii netelesných foriem...

3.Sofisti

3.Sofisti – starogrécki filozofovia, profesionálni učitelia múdrosti, alebo rečníci umenianetvorili jednotnú školu, spoločne odmietali len náboženstvo a racionalistické vysvetľovanie prírodných javov a eticky a sociálny relativizmus. Sofista – znalec (človek ktorý sa vyzná v...

Filozofia

1.Milétsky prir. filozofovia Pytagoras – starogrécky filozof zo Samu 580-500 p.n.l , zakladateľ reakčného pytagorovského spolku, pytagorova škola prispela k rozvoju matematiky a astronomie, pytagoraizmus bol nielen filozofickou školou, ale aj politickou organizáciou otrokárskej...

2. intelektuálna zvedavosť

2. intelektuálna zvedavosť – je dispozícia obdivovať svet, hľadať vysvetlenie jeho fungovania, obdivovať prírodu, študovať svoju vlastnú osobnosť, ceniť si tajomstvo života, prenikať do ľudskej komunikácie3. intelektuálna odvaha – na to aby sme sa...

11. Výchova ku kritickému mysleniu

V posledných rokoch sa vo výchovných kruhoch čoraz viac diskutuje o potrebe výchovy ku kritickému mysleniu. Tento záujem vychádza z úlohy, ktorú myslenie zohráva vo výchove. Myslenie je činnosť vlastná človeku. Prostredníctvom nej buduje...

5. Valorizácia – metóda zhodnocovania

5. Valorizácia – metóda zhodnocovania – je zameraná na vyjadrenie morálnej hodnotovosti ľudských činov. Umožňuje cieľavedome a zámerne rozvíjať procesy zmien v mravnom správaní človeka, stimulovať žiadúce a tlmiť nežiadúce správanie a konanie. Používa...

4. Pojmová stratégia

4. Pojmová stratégia – spôsob chápania nášho sveta. Sústreďuje sa na pojmy bežne používané ľuďmi v spoločnosti pri rozhodovaní. Cieľom je pomôcť mladým ľuďom vyvinúť zmysel pre to, aby sa zamýšľali nad týmito slovami...