Etika, Filozofia

9. Hallova koncepcia mravnej výchovy

Zmyslom Hallovej koncepcie je, aby mladí ľudia dokázali robiť racionálnejšie mravné rozhodnutia, aby si viac cenili hodnoty. Z tohto hľadiska potom je mravná výchova predovšetkým úsilím študentom pomôcť naučiť sa lepšie rozoznať a najmä...

8. Olivarova koncepcia prosociálnosti

Koncepcia R.R Olivara – ktorá je nosná v rámci etickej výchovy, nezodpovedá tomu, čo by malo byť obsahom mravnej výchovy, pretože sa zameriava len na výchovu k prosociálnosti, čiže v konečnom dôsledku len na...

Hodnototvorný proces je procesom aktívneho hľadania,

Hodnototvorný proces je procesom aktívneho hľadania, objavovania, akceptácie a identifikácie. Normou mravnej hodnoty je človek ako telesná a duchovná, slobodná bytosť jestvujúca v rozmanitých vzťahoch. Mravná hodnota v sebe zahŕňa všetky hodnotové oblasti človeka....

1. Obsahom ekologického cítenia

1. Obsahom ekologického cítenia – je emocionálna podoba vzťahu k prírodnému a životnému prostrediu. Je to prežívanie prírody a nášho vzťahu k nej väčšinou späté s estetickým hodnotením2. Ekologické myslenie- je racionálnym uchopením vzťahu...

Keď hlavným cieľom etickej výchovy je prosociálnosť

Keď hlavným cieľom etickej výchovy je prosociálnosť, je zrejmé, že by sme tento cieľ mali rozšíriť, modifikovať do podoby proprírodnej, t.j. správanie zamerané v prospech a pomoc nie len sociálnej sfére, ale aj sfére,...