Etika, Filozofia

21. Millova koncepcia šťastia

Šťastím je podľa Milla zamýšľané príjemné – absencia bolesti. Nešťastím je bolesť – absencia príjemného. Príjemné a absencia bolesti sú žiadané ako ciele, ale žiadané veci sú žiadané buď: a) pre príjemné vrodené v...

22. Spravodlivosť

Spravodlivosť znamená súlad konania M.S. s platnými a akceptovanými mravnými hodnotami v ľudskej spoločnosti, prípadne v určitej sociálnej komunite. Spravodlivosť je tu vzťahovaná k hodnotám a nie princípom, pretože princípy v určitom zmysle môžu...

23. Aristotelova koncepcia spravodlivosti

Aristoteles odmieta abstraktnú spravodlivosť a trvá na tom, že spravodlivosť sa musí prejavovať vo vzťahu k človeku, občanovi. U Aristotela možno hovoriť o všeobecnej spravodlivosti, ktorá je zároveň vyjadrením najdokonalejšej cnosti a ktorá je...

24. Rawlsova teória spravodlivosti

Princíp spravodlivosti je objektom spoločenskej zmluvy, či sociálneho kontraktu (je použitý k hodnoteniu úspechov, bremien a inštitúcií, ktoré ich uskutočňujú). Spravodlivosť má byť riešením problému, ktorý vznikol v spoločnosti. Spoločnosť je kooperatívna spolupráca medzi...

Diferenčný princíp

Diferenčný princíp – pod ním rozumie, že členovia určitých profesií, kde je potrebný neobyčajný talent, môžu žiadať vyšší príjem len vtedy, ak to prispeje k výhode tých, ktorí budú mať nižšie príjmyPrincíp priority slobody...

25. Koncepcia spravodlivosti J.S. Milla

Počas celého vývoja teoretického myslenia jedna z najväčších prekážok prijatia učenia, v ktorom úžitok alebo šťastie je kritériom správneho a nesprávneho, bola odvodená z myšlienky spravodlivosti. Mnohí myslitelia sa snažili ukázať, že spravodlivé musí...

Je univerzálne akceptovaná nezlúčiteľnosť spravodlivosti zaujatosťou

Je univerzálne akceptovaná nezlúčiteľnosť spravodlivosti zaujatosťou, prezentovaním náklonnosti, uprednostneniu jednej osoby pred druhou vo veci, v ktorej priazeň (náklonnosť) je nevhodné uplatniť. Myšlienka spravodlivosti predpokladá dve veci: pravidlo spoznávania a cit, ktorý sankcionuje pravidlo....

Humánnosť a ľudská dôstojnosť

Základným vymedzením dôstojnosti osoby môže byť mravná rovnocennosť všetkých ľudských bytostí, ktorá vyplýva z faktu samotnej ľudskej existencie. Rešpektovanie dôstojnosti človeka je spojené s uskutočňovaním princípov humánnosti v konaní mravného subjektu. Princípmi humánnosti sa...