Etika, Filozofia

28. Humánnosť a dôstojnosť v Kantovej etike

Kant sa usiluje o dosiahnutie mravného ideálu na základe správnych ( mravných ) motívov , ktoré spočívajú v akceptovaní apriórneho mravného zákona a maxím, ktoré z neho vyplývajú. Maximy sú vyjadrené v podobe pravidiel,...

Kantova idea humánnosti a dôstojnosti človeka

Kantova idea humánnosti a dôstojnosti človeka vyjadrená v jeho kategorickom imperatíve je veľmi inšpiratívna, ale problematické je jeho vyjadrenie, že mravná hodnota činu závisí od toho, akú mieru prekážok musí mravný subjekt prekonať pri...

27. Aristotelova koncepcia priateľstva

Priateľstvo je istá cnosť, alebo je s ňou úzko spojené a pre život veľmi potrebné.V núdzi a v ostatných nešťastiach sa priatelia pokladajú za útočište; mladých ľudí chráni priateľ pred omylmi, starcom poskytuje opateru...

Morálne práva

Morálne práva prináležia človeku bez ohľadu na legálny zákon, ktorý môže byť rozličným spôsobom formulovaný a interpretovaný v rozličných krajinách. Ide o práva, ktoré vyjadrujú nárok na ochranu určitých hodnôt, napr. ľudského života. Morálne...

Morálne práva sú často chápané

Morálne práva sú často chápané aj vo vzťahu k iným, ako k ľudským bytostiam, ide napr. aj o uskutočňovanie práv zvierat, živej a neživej prírody. Podľa názoru Regana všetky subjekty života majú vnútornú hodnotu,...

Prečo byť mravný?

Základná otázka – prečo by človek mal byť mravný je podľa Taylora vlastne otázkou racionality samotného mravného života. Je to skôr otázka o zdôvodnení morálky ako celku. Každý jednotlivec musí sám pre seba zodpovedať...

Jedine spolupráca na základe vzájomnej výhodnosti

Jedine spolupráca na základe vzájomnej výhodnosti je produktívnou ideou nielen pre zúčastnených jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť. S uvedomením týchto výhod interakcie a spolupráce súvisí aj to, že pri opačnom postupe hrozí konflikt s...

36. Úloha morálky a mravnosti v života podľa Aristotela

Podľa Aristotela mravnosť spočíva v tom, že osobnosť potvrdzuje účel sám o sebe a slobodne využíva svoje schopnosti a možnosti. Jeho etika teoreticky odhaľuje predpoklady politického života, kým politika je jej nadriadenou a najvyššou...

31+32. Zmysel života + Otázky života a smrti

V posledných rokoch máme možnosť stretnúť sa v prírodných i spoločenských vedách s mnohými štúdiami, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi so vzťahom života a smrti, s uchovávaním života, jehopredlžovaním a s tým i s...