Etika, Filozofia

31+32. Zmysel života + Otázky života a smrti

V posledných rokoch máme možnosť stretnúť sa v prírodných i spoločenských vedách s mnohými štúdiami, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi so vzťahom života a smrti, s uchovávaním života, jehopredlžovaním a s tým i s...

Smrť je realita, ktorá sa týka všetkých

Smrť je realita, ktorá sa týka všetkých, ale zväčša sa odsúva do pozadia, tabuizuje sa. Často v duchu epikurovskej zásady, keď sme my, nie je smrť, keď je smrť, tak už nie sme my,...

I. DEFINÍCIA POJMU ETIKA

Tým, že človek je bytie slobodné a rozumné, ktoré si pri svojom konaní vie zvážiť ciele, zhodnotiť okolnosti a sledovať priebeh a výsledky svojej činnosti, dáva svojim skutkom neporovnateľné inú kvalitu ako iné bytia...

1. 1. Pojem ETIKA a MORÁLKA

Samotný pojem etika pochádza od Aristotela, ktorý sa chápe aj ako zakladateľ filozofickej vednej disciplína zvanej etika. Napísal knihu etických pravidiel pre svojho syna Nikomacha a preto sa nazýva Etika Nikomachova. Pod pojmom etika...

Najčastejšia definícia

Najčastejšia definícia. Najčastejšia forma definície tohto pojmu hovorí, že je to sústava pravidiel ľudského konania. Uvedená dikcia uvádza morálku ako systém pravidiel, zákonov a noriem, ktoré človek má zachovávať. Preto pri pojme morálky je...

Morálka je súhrn platných noriem

Morálka je súhrn platných noriem. Morálka je teda súhrn noriem, pravidiel, požiadaviek a princípov ktoré človek aplikuje na svoj život, prenáša do svojho spôsobu života a správania sa. Morálka vyžaduje prostredníctvom zákazov a príkazov,...

Delenie morálky

Delenie morálky. Na základe definícií ktoré takmer jednotne uvádzajú, že morálka je hodnotový systém pravidiel, ktoré má človek rešpektovať, je možné morálku podeliť na Porov. REMIŠOVÁ, A.: Etika a ekonomika, s. 12. Porov. REMIŠOVÁ,...

Nekatolícka morálka

Nekatolícka morálka. Sú to systémy pravidiel správania sa, ktoré sú postavené na vzájomnej ľudskej dohode o istých pravidlách správania sa a postupu v prípade konkrétnych úkonov. Toto delenie je možné na báze uvedených definícií,...

Etika je disciplína skúmajúca morálku

Etika je disciplína skúmajúca morálku. Jeden zo súčasných nemeckých teológov Bernhard Sútor považuje za najbežnejšiu a najčastejšiu definíciou morálky dikciu ktorá hovorí, že je to disciplína, skúmajúca morálku. Na základe tejto definície pod pojmom...