Etika, Filozofia

Etika je o skutku zo strany konajúceho

Etika je o skutku zo strany konajúceho. Uvedené skutočnosti sa dajú vysloviť alebo vnímať aj iným pohľadom. Uvádzajú etiku ako vednú disciplínu ktorá skúma ľudské skutky už nie zo strany zákona ako morálka, ale...

Iné pohľady na rozdiel etiky a morálky

Okrem všetkých uvedených definícii pojmu morálka a etika a ich vzájomnému odlíšeniu existujú ešte iné zaujímavé pohľady ktoré je treba spomenúť, aby jasne vynikla rozmanitosť a rôznosť postojov k tejto vede a disciplíne aj...

Rýdzo kresťanským zjavom morálky je morálna teológia

Rýdzo kresťanským zjavom morálky je morálna teológia. Uvedený postoj vo vzťahu k morálke je opodstatnený v kontexte klasickej definície morálky od tomáša Akvinského, čo bude zrejmé o trochu neskôr a premieta sa do podoby...

Ďalšie trendy vnímania etiky

Základom mnohých ďalších koncepcií významu a vývoja etiky je klasický systém zaradenia tejto vednej disciplíny ktorý používal Tomáš Akvinský. Vychádzajúc zo základu klasickej gréckej filozofie rozdeľuje etiku a morálku tak, že etika je veda...

Porov. MINAROVIČ, J.: Úvodná časť morálnej teológie

Porov. MINAROVIČ, J.: Úvodná časť morálnej teológie – o princípoch, CMBF Bratislava 1987. s. 4. GÜNTHÖR, A.: Morálna teológia I/a, SUSCM Rím, 1987, s. 10. Porov. MARTINEK, C.: Cesta k solidaritě, TRINITAS Svitavy 1998,...

Morálka skúma skutky nadprirodzeným zjavením

Morálka skúma skutky nadprirodzeným zjavením. Tomáš chápe morálku ako disciplínu, ktorá skúma ľudské konanie, ľudské skutky na báze nadprirodzeného Božieho zjavenia, ktoré prináša človeku zákony rozlišujúce a určujúce čo je dobré a čo zlé,...