Etika, Filozofia

Kantova praktická filozofia je podrobne rozpracovaná v 2 jeho dielach

Kantova praktická filozofia je podrobne rozpracovaná v 2 jeho dielach: 1. Kritika praktického rozumu2. Základy metafyziky mravovĽudské konanie nemožno podľa Kanta vysvetliť ani vonkajšími spoločenskými, ani vonkajšími prírodnými podmienkami a príčinami. Kant teda odmietol...

Človek je podľa Kanta povinný konať dobro

Človek je podľa Kanta povinný konať dobro kvôli dobru samotnému, kvôli vyššiemu princípu, ktorým je kategorický imperatív – mravný zákon, príkaz. Rozum človeka podľa Kanta „diktuje“ správať sa tak, aby svojím správaním prispieval a...

Kant rozlišuje medzi empirickým Ja

Kant rozlišuje medzi empirickým Ja a inteligibilným Ja Empirické Ja t.j. zmyslovo-telesná stránka ľudskej bytosti.Inteligibilné Ja t.j. duchovno-rozumová stránka ľudskej bytosti.Na empirické Ja sa viažu pudy, zmyslovosť, žiadostivosť, vášne atď. Empirické Ja je preto...

Aj Herder si myslí, že človek je produktom vývinu prírody

Aj Herder si myslí, že človek je produktom vývinu prírody. Ľudstvo je podľa Herdera prírodným systémom. Z Herderovho chápania dejín vyplýva, že ľudské dejiny predstavujú súvislý rad generácií, ktoré nasledujú po sebe. Trojjedinným subjektom...

Druhý zákon poukazuje na vzťah dobra a zla

Druhý zákon poukazuje na vzťah dobra a zla. Zlo môže mať len dočasnú moc a dočasnú vládu. Zlo pohltí a zničí i samo seba, pretože je deštruktívne (tvorivo).Podľa tretieho zákona jednotlivé udalosti v dejinách...

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

(1762-1813) Hegel sa o Fichteho tvorbe vyjadril, že je „zavŕšením Kantovej filozofie“. Fichteho vzťah ku Kantovi bol však kritický, čo dokladá najmä jeho odmietanie Kantovho učenia o veci osebe. Fichte tvrdí, že jestvuje jedno...

Fichte vychádza od Absolútneho počiatku

Fichte vychádza od Absolútneho počiatku, ktorý má charakter božského princípu. Absolútnym počiatkom je „neobmedzené JA“. „Neobmedzené JA“ vytvára „ohraničené JA“ (ľudský subjekt-vedomie, sebauvedomenie) a „NEJA“ (príroda). Medzi „ohraničeným JA“ a „NEJA“ je vzájomný vzťah....