Etika, Filozofia

1. R. Descarta

1. R. Descarta2. I. Kanta3. Brentana 1. V Descartovej filozofii považuje za inšpiračne dôležité ,,Cogito ergo sum“. Všíma si jeho chápanie myslenia (vymedzenie mysle) a taktiež Descartove názory na poznanie, ktoré sa uskutočňuje na...

Karteziánske meditácie

,,Objektívny svet, ktorý pre mňa je, ktorý pre mňa bol a bude so všetkými svojimi objektmi, čerpá všetok svoj zmysel zo mňa samotného“.Husserlova pozícia bola a je obviňovaná zo subjektívneho idealizmu. Husserl v pravom...

1. Svet prirodzený – svet našej každodennej skúsenosti

1. svet prirodzený – svet našej každodennej skúsenosti. Človek ako slobodná bytosť v súlade so svojím vnútorným pričinením.2. odsudzený svet – depersonalizovaný svet vedy, svet prírodovednej a matematickej zákonitosti. Tento svet pôsobí na človeka...

Pragmatické práce Peirca: ,,Upevnenie viery“

Pragmatické práce Peirca: ,,Upevnenie viery“, ,,Ako si ujasniť svoje myšlienky“. V týchto prácach sa Peirce zaoberal vzťahom myslenia a konania. Peirce tvrdil, že myšlienka, myslenie vôbec má zmysel len vtedy, ak vedie k nejakému...

Hlavným predstaviteľom pragmatizmu je William James

Hlavným predstaviteľom pragmatizmu je William James. Pôvodne vyštudoval medicínu na Harvardskej univerzite. Na tejto univerzite prednášal určitú dobu anatómiu, fyziológiu a ako prvý v Amerike začal prednášať aj psychológiu. Filozofii sa začal venovať ako...

PROBLEMATIKA EXISTENCIONALIZMU

Existencionalizmus je jedným z najvplyvnejších antropologicky zameraných filozofických smerov 20. storočia. Ideovo inšpiračné zdroje existencionalizmu možno hľadať už v polovici 19. storočia v tvorbe dánskeho filozofa (,,dánskeho Sokrata“) Sörena Kierkegaarda. Už v tvorbe tohto...

JEAN-PAUL SARTRE

Sartrove dielo má tematicky viacrozmerné zameranie (filozofické, psychologické, sociálne, etické ba aj literárne a politické). Medzi najvýznamnejšie politické diela patria: ,,Bytie a ničota“, ,,Existencializmus je humanizmus“, ,,Kritika dialektického rozumu“. Ďalej napísal ,,Hnus“, ,,Muchy“, ,,Diabol...

Chápanie slobody

Sloboda t.j. možnosť voliť svoj vzťah k svojmu okoliu, k iným ľuďom i k sebe samému. Sloboda sa teda prejavuje v možnosti voliť. Človek je podľa Sartra odsúdený na slobodu, lebo pokiaľ žije musí...

Existencionalistická etika J.P. Sartra

Etika sa v existencionalizme J.P.Sartra ,,rozpúšťa“ do antropológie, stáva sa súčasťou filozofickej antropológie. Skúma sa v súvislosti s problematikou jedinečnosti, autenticity a sebatvorby človeka (ľudského bytia). Podľa Sartrovho existencionalizmu univerzálne mravné konania nejestvujú. Mravný...