Etika, Filozofia

ANALYTICKÁ FILOZOFIA

Týmto pojmom sa označuje celý súbor filozofických koncepcií, ktoré sa orientujú na problematiku analýzy jazyka. Na rozdiel od tradičnej metafyzickej t.j. špekulatívnej filozofie, ktorá sa usilovala o analýzu a interpretáciu skutočnosti, akoby v bezprostrednom...

Prvá etapa jeho tvorby je spätá s dielom

Prvá etapa jeho tvorby je spätá s dielom ,,Logicko-filozofický traktát“. V ranej etape svojej tvorby sa Wittgenstein venuje hľadaniu ,,dokonalého jazyka“, t.j. jazyka, ktorý nebude a nemôže pôsobiť zavadzajúco a dezorientujúco. Takýmto jazykom má...

Práce so sociálno-politickým zameraním v tvorbe K. R. Poppera

Práce so sociálno-politickým zameraním v tvorbe K. R. Poppera: ,,Bieda historicizmu“, ,,Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia“.Popper bol jednoznačným kritikom politického totalitarizmu. Ostrie svojej kritiky zameral najmä na fašizmus a komunizmus. Ideovo-teoretickým východiskom jeho kritiky...

NÁBOŽENSKÁ FILOZOFIA V 20. STOROČÍ

Náboženská filozofia je smerom v rámci idealistickej filozofie. Nadväzuje na tradície naboženskej filozofie už od stredoveku, osobitne na učenie A. Aurélia a T. Akvinského. Svedčia o tom 2 smery kresťanskej náboženskej filozofie 20. storočia,...

Veda skúma predmety, javy zmyslovo-vnímateľného sveta

Veda skúma predmety, javy zmyslovo-vnímateľného sveta. Filozofia predstavuje najvyšší stupeň racionálneho poznania. Teológia skúma pravdy obsiahnuté v dogmách napr: dogma o vtelení, dogma o vzkriesení atď. Filozofia a teológia si neprotirečia. V tomto duchu...

Katolícky personalizmus

Je variantom neoaugustinizmu, ktorý sa vyznačuje svojím záujmom o problém ľudskej osoby a osobnosti človeka. V katolíckom personalizme sa aj boh vníma veľkým cez prizmu osobnosti. Chápe sa ako ,,Osobnosť“ s veľkým ,,O“. Zakladateľom...

Katolícky spiritualizmus

Je ďalším variantom neoaugustinizmu.Leitmotívom tejto filozofie je problém ducha, otázky chápania ducha atď. Duch je prezentovaný ako podmienka a nástroj komunikácie medzi človekom a bohom. Zdôrazňuje sa aktivita ducha, ktorý všetko oživuje. Hmota je...

Rozdelenie protestantskej filozofie 20. storočia

Protestantské filozofické myslenie 20. storočia sa člení na neskoré varianty a smery:1. Liberálna protestantská filozofia (Schleimach, Harnack, Troeltch) 2. Protestantská dialektická filozofia (Barth, Gogarten, Bultman)3. Radikálna protestantská filozofia, medzi ktorú sa zaraďujú:a) filozofia nádejeb)...

ETIKA A FILOZOFIA – kompletní obsah_1:

Etika a filozofia – obsah Kant – Mravní dobro 2. Kant – Mravní dobro 1. Kant – Každé jsoucno je dobro, Jsoucno a dobro jso… Kant – Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zd…...