Etika, Filozofia

Kant – Mravní dobro 2.

Kant – Mravní dobro 2. Pojem mravního dobra má dva aspekty či implikace: První aspekt je aspekt hodnoty (v mravní linii). Je to mravní dobro jakožto vnitřní kvalita lidského skutku.Druhým aspektem pojmu mravního dobra...

Kant – Mravní dobro 1.

Mravní dobro 1. Každé jsoucno je ontologicky dobré, ale každé jsoucno není mravně dobré. Mravní dobro nemá stejný rozsah jako dobro ontologické. Je to zvláštní případ ontologického dobra. Je to dobro v určité oblasti,...

Kant – Dobro je to, co si všichni žádají

Kant Dobro je to, co si všichni žádají. Lze to ukázat dvojí úvahou: Jde-li o rozumové bytosti, tj. o nás lidi, je patrno, že jsme činní jen tehdy, jsme-li uváděni v pohyb nějakým předmětem,...

Ontologické dobro

Ontologické dobro Pojem dobra má – jako všechny pojmy – původ ve zkušenosti: dobré ovoce, dobré počasí, dobrý spánek. V tomto čistě zkušenostním stadiu tento pojem znamená něco příjemného, uži-tečného, dokonalého, co můžeme zkušenostně...

Kant – Poznámka k autonomii 2.

Kant – Poznámka k autonomii 2. Tento proces interiorizace je dvojí: interiorizace rozumem a interiorizace láskou. Autonomie lidské bytosti znamená plnit zákon – zákon někoho jiného – který přijala za svůj rozumem a láskou....

Kant – Poznámka k autonomii 1.

Kant Poznámka k autonomii Podle Kanta je praktický rozum neboli čistá rozumová vůle absolutně autonomní, tj. není podřízen jinému zákonu než zákonu, který si sám dává. Jinými slovy, důstojnost lidské osoby je taková, že...

Kant – Poznámka k mravní motivaci 2.

Kant – Poznámka k mravní motivaci 2. Kant vylučuje lásku z mravní motivace proto, že požaduje v mravním jednání naprostou nezištnost. Láska je podle něho svou povahou heteronomní a obrácená jen k sobě, je...

Kant – Poznámka k mravní motivaci

Kant Poznámka k mravní motivaci V realistické filosofii se mravní skutek uvažuje na dvou rovinách: Předně na rovině specifikace (tzv. formální kauzality): skutek má svou vlastní hodnotu na základě své shody s pravidlem mravnosti....