Etika, Filozofia

Naturalistický omyl 1.

Naturalistický omyl Řekli jsme, že Humův zákon předpokládá, že deontické a hodnotové predikáty nemohou být definovány popisnými predikáty. O tomto předpokladu podnítil diskusi George Edward Moo-re pod heslem NATURALISTICKÝ OMYL. Nejprve je třeba objasnit,...

Humův zákon 2.

Humův zákon 2. Hume považuje za nemyslitelné, aby výroky s „má být“ mohly být odvozovány z popisných výroků, které se od nich zcela liší. Tato logická nemožnost se proto označuje jako HUMŮV ZÁKON. Ten...

Humův zákon 1.

Humův zákon 1. Jednoduchou možnost zdůvodnění morálních vět představuje zdůvodnění empirickými deskriptivními výroky. Kdyby se to osvědčilo, bylo by možno morální otázky rozhodovat pomocí empirických věd. Ale je možné z deskriptivních výroků vyvozovat morální...

Etické teorie kognitivistické, Etický realismus

Etické teorie kognitivistické c) Etický realismus Tato teorie má poněkud zvláštní postavení. Podobně jako naturalismus učí, že morální soudy jsou objektivně pravdivé nebo nepravdivé, ale přitom podobně jako nenaturalismus tvrdí, že mravní soudy nelze...

Etické teorie kognitivistické, Etický intuicionismus

Etické teorie kognitivistické b) Etický intuicionismus Odmítá názor, že etické soudy jsou odvozeny induktivně z empirie: dle etické teorie intuicionismu máme schopnost jasně vidět, které naše jednání je správné a rozumné a které nikoli....

Etické teorie kognitivistické, Etický naturalismus

Etické teorie kognitivistické 1. Kognitivistické teorie Podle kognitivistických teorií jsou morální věty zdůvodnitelné tj. mají pravdivostní hodnotu. Jednotlivé teorie se liší v tom, jak toto zdůvodnění chápou: (a) Etický naturalismus Podle této teorie lze...

Poznámky k nonkognitivistickým teoriím

Poznámky k nonkognitivistickým teoriím Lze konstatovat, že nonkognitivistické teorie obsahují rozpor:Na jedné straně tvrdí, že morální věty nejsou definitivní pravdivé propozice, že morální výro-ky nakonec spočívají na rozhodnutích. Na druhé straně předkládají tyto teze...

Decisionismus, Možnost univerzalizace

Možnost univerzalizace. Mravní příkazy jsou příkazy speciálního druhu. Některé příkazy („jednoduché“) nelze zobecnit. Mravní příkazy jsou takové, které lze zobecnit. Např. v určité situaci vyslovím soud „Měl bys dělat A“. Beru-li tento příkaz jako...

Decisionismus, Preskriptivismus

Decisionismus Podle emotivismu vyjadřují morální soudy postoje nebo city – a ty už nelze hodnotit. Podle decisionismu je poslední kritérium morálních soudů v rozhodnutích, a ta je možné v omezeném smyslu podrobit kritice. Hlavním...

Závěry k emotivismu

Závěry k emotivismu 1. Vzhledem k tomu, že emoce jsou v první řadě záležitostí individuální etiky, není snadné na emotivním základě argumentovat ve prospěch objektivní, nerelativní morálky. Lze tedy říci, že emotivismus je přístupný...