Etika, Filozofia

Poznámky ke Stevesonovi

Poznámky ke Stevesonovi: Není jasné, jak Stevenson (a Ayer) ve své teorii odlišuje to, co je morální, od nemorálního. Existují přece různé postoje, jež mohou být spojené s emocemi: postoje mravní, náboženské, estetické, gastronomické....

Charles Leslie Stevenson

Charles Leslie Stevenson Stevensonova etická teorie vychází ze dvou předpokladů. Prvním je (tak jako u Huma a u Ayera) EMPIRISMUS. To, co připouští racionální přístup, je jedině oblast vědecko-empirických názorů. Všechno, co do této...

Alfred Jules Ayer

Alfred Jules Ayer Pozice A. Ayera je podobná teorii H. Huma. Ayer se ztotožnil s filosofií logické pozitivismu Vídeňského kroužku (empirismus).Všechny smysluplné výroky (s pravdivostní hodnotou) jsou buď analytické propozice („pojmové relace“), nebo empirické...

Poznámky k Humově teorii

Poznámky k Humově teorii: Je smysluplné se ptát, co způsobuje pocit, který je vyjádřen v mravním soudu, i když tento soud není konstatováním, že některý skutek nebo kvalita či charakter způsobují ten pocit. Soud...

David Hume 5. část

David Hume 5. část Implikuje tento názor relativismus? Na základě principu, že o chutích se nediskutuje? Je zřejmé, že často existují rozdíly mezi mravními soudy různých lidí. Zdá se však, že Hume se domníval,...

David Hume 4. část

David Hume 4. část Lze odpovědět, že incest není pokládán za mravně špatný, když ho konají zvířata, protože nemají rozum, který je schopen poznat jeho špatnost, kdežto lidé to mohou. Tato odpověď je podle...

David Hume 3. část

David Hume 3. část Hume to ještě blíže osvětluje. Říká, že mravní rozlišování nevyplývá z rozumu: „Rozum sou-dí buď o faktech nebo o vztazích.“ „Činnosti lidského rozumu se dělí do dvou druhů: srovná-vání idejí...

David Hume 2. část

David Hume 2. část Podle Huma rozum nemůže mít vliv na jednání, základním zdrojem činnosti jsou vášně a afekty. A tak se Hume přiklání k druhé teorii, tj. k teorii mravního smyslu neboli cítění.Zároveň...

Emotivismus, David Hume 1. část

Emotivismus Autory emotivistické teorie jsou Alfred Jules Ayer [elfrid džúls ér] (1910 – 1989) a Charles Luis Stevenson [čárlz stývnsn] (1908), ze starších filosofů už David Hume [deivid júm] (1711 – 1776). David Hume...

Analytická etika

Analytická etika Analytická filosofie zdůrazňuje klíčovou roli jazyka ve filosofickém zkoumání. Podle této filosofie nám analýza jazyka pomáhá poznat nejen fungování jazyka, ale také strukturu pojmového myšlení a to, jak je vystavěn náš svět....